Współpraca z nami

Procedura współpracy

Po ustaleniu zakresu działań MM Work Force i klient zawierają umowę o współpracy. Umowa określa warunki współpracy, a w szczególności:

  1. Rodzaj zawieranej umowy z Pracownikiem Tymczasowym (umowa o pracę tymczasową lub umowa-zlecenie);
  2. Zakres pracy wykonywanej przez pracowników/zleceniobiorców; 
  3. Ustalenia odnośnie przeprowadzenia szkolenia BHP i PPOŻ, badań lekarskich;
  4. Wynagrodzenie za wykonywaną pracę lub świadczoną usługę.

 

Załącznikiem do umowy są formularze zamówienia oraz potwierdzenia liczby przepracowanych godzin, ewentualnie wyciąg z regulaminu wynagradzania, profil stanowiskowy.

Zamówienia pracowników odbywają się za pomocą druków zamówień w formie elektronicznej, faksem lub są składane telefonicznie. Po złożeniu pierwszego zamówienia lub zaraz po podpisaniu umowy MM Work Force dokonuje rekrutacji odpowiedniej grupy personelu. MM Work Force zajmuje się całą stroną administracyjną projektu.

Zamówione osoby świadczą uzgodnione wcześniej w umowie prace lub zlecenie. Po przepracowaniu okresu wyznaczonego w zamówieniu lub pod koniec miesiąca dokonywane jest potwierdzenie liczby przepracowanych godzin z akceptacją klienta. Następnie wystawiana jest faktura VAT i przesyłana do Państwa.

Po stronie MM Work Force pozostają wszelkie formalności związane z obsługą pracowników lub zleceniobiorców:

  • Bieżąca rekrutacja i selekcja personelu      
  • Aktualizowanie umów z pracownikami/zleceniobiorcami
  • Rozliczanie pracowników/zleceniobiorców i wypłacanie im wynagrodzeń

Klient – zamówienie na pracowników/zleceniobiorców złożone w formie telefonicznej lub mailowej pod wskazany adres lub do Konsultanta;

Konsultant Personalny ? Przedstawiciel MM Work Force w regionie, który odpowiada za koordynowanie współpracy pomiędzy nami a Państwem;

Pracownik Tymczasowy/Zleceniobiorca – osoba bezpośrednio delegowana do pracy u Państwa, odpowiadająca wymaganiom profilu stanowiskowego.